top of page

Bireysel Psikoterapi

Bireysel psikoterapi
  • Bireysel psikoterapi en temelinde bir içe bakış sürecidir. Bize yaşamımızı, ilişkilerimizi, davranışlarımızı ve ruh sağlımızı etkileyen süreç ve olaylara daha yakından bakma, onları yeniden anlamlandırma ve farkında olarak değiştirme imkanı sunar.

 

  • Yaşamımızdaki birçok sorunla baş etmek ve destek almak için psikoterapiye başvurmak mümkündür. Kaygı, ilişki problemleri, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen, yoğun kaygı uyandırabilecek beklenmedik deneyimler (kaza, doğal afet vb.) yaşamak, yakın birinin kaybı, geçmiş olumsuz deneyimler, performans kaygısı, fiziksel semptomlar (tıbbi bir neden bağlanamayan ağrılar, panik atak, takıntılar vb.) köklü yaşam değişiklikleri (taşınma, göç vb.) gibi birçok farklı durum bireysel psikoterapinin konusu olabilir.

  • Bireysel psikoterapi danışan ve terapistin birlikte yürüttüğü ortak bir süreçtir. Bütün terapötik süreçlerde olduğu gibi bireysel süreçlerde de en önemli faktörlerden biri terapist ve danışan arasında güven ilişkisi oluşmasıdır. Terapist, danışanın kendini özgürce ifade edebilmesine olanak veren güvenli bir ortam sunmaya çalışır. Bu ortamın oluşabilmesi için sürecin başında terapist-danışan tarafından belirlenen ve süreç boyunca devam ettirilen bir terapi çerçevesi inşa edilir.

  • Danışanın yaşamının parçası olan her şey terapi sürecine dahil olabilir. Rüyalar, fanteziler, olumlu-olumsuz deneyimler, anılar, duygular, düşünceler vb. çalışmanın parçası olabilir. 

 

  • Bireysel süreçler danışanın getirdiği sıkıntılara daha yakından bakıp daha iyi anlamaya çalışma imkanı sunsa da zaman zaman zorlayıcı ve kaygı uyandırıcı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda çalışmayı devam ettirmenin zorluklarının güvenli terapi ortamında, terapist-danışan ilişkisi içerisinde ele alınması ve derinlemesine araştırılması danışan için zorlayıcı olan deneyimlerin anlaşılmasına ve dönüştürülmesine olanak sağlar. 

  • Terapi süreci devam ederken terapist,  gerekli gördüğü durumda danışanı tıbbi yardım alması için bir psikiyatriste ya da başka bir uzmana yönlendirebilir. 

  • Bireysel psikoterapi sürecinin nasıl yürütüleceğiyle ilgili birçok farklı ekol ve yöntem vardır. Terapistlerin benimsediği ekol ve yaklaşımlar farklılık gösterebilir (Örn: Hümanistik, Varoluşçu, Psikodinamik, Bilişsel vb...). Bütün terapi yaklaşımları temelinde kişiye yardımcı olmayı amaçlar fakat seçilen yaklaşımın danışana ve terapiden beklentilerine uygun olması sürecin başarısında önemli bir etkendir. 

bottom of page